acil yardım1

Bu programın amacı, doğal afetler sırasında ve sonrasında acil çalışmaları sürdürecek  donanımlı sağlık personeli yetiştirmektir.

Bu program, öğrencilere acil yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra onların çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletmeye ve onları acil sağlık servisleri, yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal dayanaklar da içinde olmak üzere çeşitli kariyer yollarında geliştirmeye yöneliktir.

Türkiye’nin, depremler gibi doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olması nedeniyle, bir afet durumunda inisiyatif alacak iyi yetişmiş personellere olan gereksinim toplum için yaşamsal önemdedir.

Hem etkin öğretim elemanları ve değerli akademisyenler hem de eğitimleri sırasında gördükleri pratik uygulamalar sayesinde, öğrenciler kendilerini kaliteli profesyonellere geliştirmektedir.

14589_827137560683957_2671728593021211708_n

Acil Durum ve Afet Yönetimiön lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler izlenerek, programın, kişisel gelişimlerine yaptığı katkılar analiz edilecektir. Bu kapsamda öğrenci memnuniyet anketleri yapılacaktır. Bunun yanında çalışan öğrencilerin çalıştığı kurumlarla da irtibata geçilecek, programın öğrencilerin yetkinleşmesindeki etkileri incelecektir.

10624696_827137714017275_5833771657488522871_n

Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programına kayıt yaptıran lisans mezunlarının program başarısı ölçülecek, düşünce üretme becerileri dönem ve ders bazında analiz edilecektir. Program ile elde edilen kazanımlar ile mezunların iş hayatındaki çalışma başarıları arasındaki ilişki incelenecektir.

1459757_843016305762749_4916518641103692593_n

Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans Programı vereceği eğitimle alanında edindiği bilgilerle, bilimsel ve sosyal faaliyetleri yürütebilen, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapılabilecek Acil Durum ve Afet Yönetimi elemanları yetiştirecektir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programının temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip,
Birey, grup ve toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmanı sağlanmasını, afetler hakkındaki bilgi, deneyim ve görgüsünü artırmasını ve afetlerin olumsuz boyutunu çözmeye yardımcı olmayı hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi alanını bütün yönleriyle, kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimiyle anlayan, mesleki uygulama alanlarını tanıyan, alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürebilen, sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip, uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilen, edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip Acil Durum ve Afet Yönetimi elemanları yetiştirmektir.
Acil Durum ve Afet Yönetimi için gerekli olacak olan profesyonel bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek her ortamda, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerindeAcil Durum ve Afet Yönetimi uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin Acil Durum ve Afet Yönetimi elemanı yetiştirmek; ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izlemek, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmak; Acil Durum ve Afet Yönetimi uygulama alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta Acil Durum ve Afet Yönetimi uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimine katkıda bulunmaktır.